Press Release in Connection with Armenia’s CSTO Statement

Statement
Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական թելադրանքի ներքո գործող ՀԱՊԿ Խորհուրդը 2018 թվականի ապրիլի 14-ին հրավիրած նիստում հայտարարություն է ընդունել, որտեղ ի թիվս այլ հարցերի, ԱՄՆ, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի կոալիցիոն ուժերի կողմից Սիրիայի քիմիական զենքերի պահեստարանների և այլ կառույցների հրթիռակոծումը համարել է անօրինական և միջազգային օրենքներին հակառակ: Նշվում է նաև, որ ԱՄՆ և իր դաշնակիցներն իրենց գործողություններով վտանգում են Սիրիայում հակաահաբեկչական պայքարը և այդ երկիրը տանում կործանման: ՀԱՊԿ-ի անդամ է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը:
Ելնելով այն փաստից, որ ՀՀ իշխանություններն արդեն երկար տարիներ ձևավորվում են անօրինական, կեղծված ընտրություններով և կլանային սկզբունքով ու իրենց գործունեությամբ ՀՀ-ը դարձրել են Ռուսաստանի գաղութը, ոչնչացնելով անկախ պետականությանը բնորոշ բոլոր ինստիտուտները, մենք՝ ԱՄՆ-ում գործող հայկական կազմակերպություններս հայտարարում ենք, որ ՀՀ իշխանություններն ապօրինի են, չեն ներկայացնում ՀՀ պետության և բնակչության շահերը, հետևաբար իրավունք չունեն ՀՀ անունից հայտարարություններ անել, վտանգելով ԱՄՆ և ՀՀ գործընկերային հարաբերությունները և ՀՀ անվտանգությունը՝ ՀՀ-ն մատնելով քաղաքական լիակատար մեկուսացման:
Press Release in Connection with Armenia’s CSTO Statement

The Collective Security Treaty Organization (CSTO) Council, which operates under the political dictate of the Russian Federation, on April 14th, 2018 issued a statement that among other things called the missile attack on the chemical weapons depot and other structures by the US, French, and British coalition forces illegal and against the international law. The statement also mentioned that the United States and its allies are endangering the anti-terrorist campaign in Syria and leading that country to destruction. The CSTO also includes the Republic of Armenia as a member.

Given that the Armenian authorities have for many years formed based on illegal and fraudulent elections and clan principles, have turned Armenia into a Russian colony, destroying all institutions of independent statehood, we—US-based Armenian organizations—note that the Armenian authorities are illegal, do not represent the interests of the state and the population of the Republic of Armenia, therefore have no right to make statements on behalf of the Republic of Armenia, and by doing so endangering the partnership between the US and Armenia as well as Armenia’s security, by putting Armenia on a path of full political isolation.

Geopolitical Club
Policy Forum Armenia
Armenian Renaissance Los Angeles Chapter
Armenian American Civil support center

© 2015 - 2016 All rights reserved. Users may download and print extracts of content from this website for their own personal and non-commercial use only. Republication or redistribution of Geopolitical Club content is expressly prohibited without the prior written consent. Address:
1© 2005 - 2015 Design and Development by Saratikyan.com Control
2© 2016 - Design and development by www.ConnectTo.com

Leave a Reply